VBS Schedule – Association Churches

June 11-16          Queen City, First Baptist Church
June 12-16          La Plata, First Baptist Church
June 19-25          Macon, Open Arms Baptist Church